هنرجوی گرامی، برای لغو ثبت نام خود لطفا فرم زیر را پرکنید.

پس از تایید درخواست شما، مبلغ پرداختی طبق مقررات مربوط به استرداد در صفحه ی قوانین و مقررات، به شما برگردانده خواهد شد.

لغو ثبت نام

  • این فیلد را برای بازگردانی مبلغ ثبت نام پر کنید
  • لطفا نام درسی که می خواهید ثبت نام آن را لغو کنید انتخاب کنید
  • لطفا علت لغو ثبت نام خود در این درس را بیان کنید