برنامه شعبه چیتگر

برنامه شعبه تجریش

آکادمی مد و طراحی پوشاک هیبا

دوره های حضوری و غیرحضوری

200 ساعت حضوری 100 ساعت مجازی
0
48,700,000 - 48,700,000 تومان
200 ساعت حضوری 100 ساعت مجازی
0
48,700,000 - 48,700,000 تومان
0
3,500,000 - 3,500,000 تومان

طراحی لباس عروس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
8,690,000 - 8,690,000 تومان

مولاژ مقدماتی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
7,000,000 - 7,000,000 تومان

طراحی مقدماتی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
75
4,290,000 - 4,290,000 تومان

دوخت شلوار مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
1
1,650,000 - 1,650,000 تومان

طراحی لباس عروس مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
12
6,600,000 - 6,600,000 تومان

ژورنال شناسی تخصصی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
7,000,000 - 7,000,000 تومان

تزئینات لباس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3
4,900,000 - 4,900,000 تومان

دوخت لباس شب و عروس حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
0
8,900,000 - 8,900,000 تومان

نازک دوزی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
15
4,290,000 - 4,290,000 تومان

طراحی پیشرفته حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
5
8,000,000 - 8,000,000 تومان

نازک دوزی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
16
6,900,000 - 6,900,000 تومان

طراحی مقدماتی حضوری

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
47
7,000,000 - 7,000,000 تومان
14
2,750,000 - 2,750,000 تومان

جمینی مجازی

مجازی
بدون امتیاز 0 رای
2
2,750,000 - 2,750,000 تومان
11
2,750,000 - 2,750,000 تومان
6
2,750,000 - 2,750,000 تومان