توجه: هنرجوی گرامی، توجه داشته باشید که فرایند انتقال تنها از حضوری به مجازی و یا از مجازی به حضوری در دوره ی مربوطه صورت می پذیرد و نه از درسی به درس دیگر. برای انتقال از درسی به درس دیگر می توانید ابتدا از طریق فرم “لغو ثبت نام” درس مورد نظر را لغو کرده، سپس درس جدید را ثبت نام نمایید.